Algemene Voorwaarden & Tarieven FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR

 

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden & Tarieven: deze algemene voorwaarden & tarieven, ook wel aangeduid als Voorwaarden.

Diensten: alle dienstverlening die onderwerp is van een opdracht met betrekking tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst inzake een onroerende zaak of meerdere onroerende zaken en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.

Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR voor een opdrachtgever op basis van een daartoe gesloten overeenkomst van opdracht. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “opdracht” wordt daarmee tevens bedoeld de “overeenkomst van opdracht”.

Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke-of rechtspersoon) die een overeenkomst van opdracht met FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aangaat.

Partij(en): FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR of opdrachtgever of beiden tezamen.

FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR : éénmanszaak gedreven door Ernst Cochlovius, gevestigd te Heeten, Johannalaan 5A en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle / Arnhem onder nummer 08207133.

Alle definities kunnen zonder verlies van betekenis zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Opdracht, voor zover daarvan niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes (waaronder tevens worden verstaan aanbiedingen die niet als zodanig zijn aangeduid) van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt een offerte na 14 dagen.
 2. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4 De uitvoering van de Opdracht

 1. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR zal de Opdracht ingevolge de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap en die welke in de branche gebruikelijk zijn.
 2. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR draagt zorg dat de Opdrachtgever beschikt over de noodzakelijke informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties /adviezen met betrekking tot onroerende zaken.
 3. De Opdrachtgever draagt zorg dat FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR alle gegevens en informatie, waarvan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het (kunnen) uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR worden verstrekt.
 4. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR mag er van uitgaan dat de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie volledig en juist zijn.
 5. Tenzij anders overeengekomen staan de Opdrachtgever uit hoofde van een Opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
 • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de door Opdrachtgever beoogdeovereenkomst met een derde te komen;
 • nschatting van de waarde(n) van de desbetreffende onroerende zaak;
 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • advies over en het voeren van onderhandelingen;
 • begeleiden bij de afwikkeling.
 1. De Opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR in tot het sluiten van overeenkomsten namens de Opdrachtgever. Aan de Opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook op een ander moment worden verstrekt.
 2. De Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR bij het vervullen van de Opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR, behoudens in het geval schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever brengt buiten FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR om geen overeenkomst met een derde tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Gegadigden zullen door de Opdrachtgever worden doorverwezen naar FRANCES SERVICES INTERMEDIAIR.

Artikel 5 Duur, opschorting, opzegging en ontbinding van de Opdracht

 1. Een Opdracht loopt voor onbepaalde tijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Opdracht eindigt onder meer door:
 • vervulling van de Opdracht door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR;
 • opzegging van de Opdracht door de Opdrachtgever (“intrekking”);
 • opzegging van de Opdracht door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR (“teruggave”)

De Opdracht eindigt voorts in het geval van overlijden van de Opdrachtgever op het tijdstip waarop FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR van het overlijden kennis krijgt

 1. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR heeft de Opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde tot stand is gekomen en/of het advies door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is afgerond.

Het vervuld zijn van de Opdracht laat onverlet dat FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR de verplichting heeft om de Opdrachtgever bij de afwikkeling desgewenst te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de Opdracht daarvan afhankelijk.

 1. Beide Partijen kunnen de Opdracht ingevolge het bepaalde in lid 2 opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Opdrachtgever de Opdracht opzegt is deze gehouden de door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR gemaakte kosten ingevolge het bepaalde in artikel 7, te vergoeden.
 2. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien:
 • de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen uit de Opdracht;
 • na het sluiten van de Overeenkomst aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR ter kennis gekomen feiten en omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen

In het geval van ontbinding op grond van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR onmiddellijk opeisbaar.

 1. In geval van:
 • liquidatie
 • van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement;
 • van beslaglegging op het onroerend goed waarop de Opdracht toeziet -indien en voor zover het beslag niet binnen 1 maand is opgeheven;
 • van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken

staat het FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR vrij om de Opdracht onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden. De vorderingen van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Courtage

 1. De Opdrachtgever is aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR courtage verschuldigd in de navolgende gevallen:
 • indien tijdens de looptijd van de Opdracht een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde tot stand komt, ook al wijkt deze overeenkomst af van de Opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of omgekeerd verhuur in plaats van verkoop);
 • indien tijdens de looptijd van de Opdracht een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde tot stand komt, ondanks dat deze overeenkomst niet het gevolg is van door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR verleende Diensten;
 • indien de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde weliswaar tot stand komt na het einde van de Opdracht maar deze het gevolg is van handelen door Opdrachtgever in strijd met artikel 4 lid 8 of de overeenkomst tot stand komt met kandidaten die reeds bekend waren tijdens de looptijd van de Opdracht en die met goedkeuren van Opdrachtgever een specifiek schriftelijk aanbod hebben ontvangen.

Dit wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld het geval te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de Opdracht.

Indien de Opdracht eindigt als gevolg van opzegging door de Opdrachtgever (“intrekking”) is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de Opdracht eindigt;

 • indien in een huurovereenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht is overeengekomen, in welk geval deze derde eveneens aangemerkt wordt als een reeds bestaande kandidaat (als bedoeld onder het vorige gedachtestreepje);
 • indien de Opdrachtgever besluit de onroerende zaak waarop de Opdracht toeziet wederom in eigen gebruik te nemen of aan een aan hem gelieerde onderneming in gebruik te geven;
 1. Indien een tussen de Opdrachtgever en een derde tot stand gekomen overeenkomst door toerekenbare niet nakoming (“wanprestatie”) van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR op courtage onverlet.
 2. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door de Opdrachtgever meewerken aan enig handelen of nalaten als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de Opdrachtgever of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de Opdracht geen verdere voortgang vindt.
 3. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de Opdrachtgever en een derde bij de overeenkomst daaromtrent onderling zijn overeengekomen.
 4. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR en de Opdrachtgever zijn overeengekomen in de Opdracht.

Ingeval FRANCES SERVICES INTERMEDIAIR door toedoen van Opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag FRANCES SERVICES INTERMEDIAIR courtage in rekening kan brengen, heeft FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR het recht dit bedrag te bepalen aan de hand van de laatstelijk gehanteerde vraagprijs op de markt en is de Opdrachtgever het aldus bepaalde bedrag aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR verschuldigd.

 1. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, tenzij hieromtrent een ander moment schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

Artikel 7 Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de Opdrachtgever de kosten die FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR ten behoeve van de Opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van kosten en de omvang daarvan zal FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR tevoren met de Opdrachtgever informeren welke kosten er gemaakt gaan worden. Eén en ander geldt eveneens als de Opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

Artikel 8 Tarieven voor het verlenen van Diensten, koop/verkoop en huur/verhuur

 1. Alle tarieven en bijkomende kosten zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Voor het verlenen van Diensten geldt een starttarief van € 1.500,-- , exclusief BTW.
 3. In geval van tot stand gekomen overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage (als bedoeld in artikel 6) berekend over de koopsom van de onroerende zaak.

Onder koopsom wordt verstaan de prijs die de Opdrachtgever (hetzij als koper hetzij als verkoper) met een derde als zodanig overeenkomt. Over de kosten en rechten die op de overdracht ingevolge de koop-verkoop van de onroerende zaak vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

 1. De courtage die de Opdrachtgever aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR verschuldigd is wordt vastgelegd in de Opdracht.
  Indien in de Opdracht geen specifiek bedrag of percentage aan courtage is overeengekomen bedraagt de courtage 1.5% (zegge; één en een half procent), exclusief BTW over de koopsom.
 2. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van de koop- en aanneemsom tezamen, dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende, bouwsom of stichtingskosten; één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
 3. Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van de appartementsrecht(en).
 4. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
 • van ruilkoop;
 • van huurkoop;
 • van koop en verkoop op afbetaling;
 • van koop en verkoop die niet of zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
 • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal :
 • bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
 • bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop;
 • koop en verkoop van aandelen, als bedoeld in lid 9.
 1. In het geval van artikel 6 lid 1 onder het 4e gedachtestreepje waarbij de prijs of de wijze van berekening van de prijs in de overeenkomst reeds is bepaald of de prijs met de assistentie van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR nader dient te worden bepaald, is de Opdrachtgever 50% van het ingevolge het in lid 3 en 4 bepaalde bedrag aan courtage verschuldigd.

Artikel 9 Taxatie

 1. Onder taxatie wordt verstaan het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een Opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
 2. Het taxatierapport omvat de naam van de Opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van de getaxeerde onroerende zaak, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde(n) en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel al dan niet rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt aan de Opdrachtgever uitgebracht.
 3. Indien daarvoor de schriftelijke toestemming is verkregen van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR mag de Opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, ter inzage geven of ter beschikking stellen aan derde(n).
 4. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aanvaardt uitsluitend ten opzichte van de Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Een toestemming tot het ter inzage geven of ter beschikking stellen van het rapport of gegevens daaruit aan derde(n), impliceert op geen enkele wijze een aanvaarding van verantwoordelijkheid ten opzichte van deze derde(n). De Opdrachtgever is gehouden de derde(n) hiervan in kennis te stellen.
 5. In geval van een Opdracht tot taxatie aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR tezamen met (een) collega-adviseur(s)/makelaar(s) (“collegiale opdracht tot taxatie”) brengen zij gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de opdrachtnemers er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de Opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.

Artikel 10 Meerdere Opdrachtgevers, inschakelen derden door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR en collegiale opdracht

 1. Indien de Opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de Opdracht aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR verschuldigd zijn.
 2. In het geval FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR de Opdracht aan één (of meerdere) van de Opdrachtgevers teruggeeft is de Opdrachtgever aan wie de Opdracht is teruggegeven aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR, een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR verrichte werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding zal in goed overleg met de betreffende Opdrachtgever worden bepaald.
 3. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is bevoegd derden in te schakelen voor het uitvoeren van de Opdracht. Hierover zal zoveel als mogelijk overleg met de Opdrachtgever worden gevoerd.
 4. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van de door deze ingeschakelde derden.
 5. In geval dat er door Opdrachtgever aan FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR tezamen met (een) collega-adviseur(s)/makelaar(s) Opdracht is verstrekt (“collegiale opdracht”) is FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega adviseur/makelaar veroorzaakt is bij de uitvoering van de Opdracht.
 6. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Voorwaarden boven de eventuele voorwaarden van de collega-adviseur/makelaar.

Artikel 11 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR voor eventuele aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit de Opdracht.
 2. In het geval FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR mocht worden aangesproken door derden, dan is Opdrachtgever gehouden FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld voor zijn rekening al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR direct gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR daardoor ontstaan komen geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder diens eventueel afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de Opdracht.
 2. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering in geval van opzet of grove schuld van FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht van Opdrachtgever tot schadevergoeding in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aansprakelijk is.
 4. Opdrachtgever is jegens FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aansprakelijk voor alle schade die FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR lijdt als gevolg van het onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en gegevens.
 5. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever doordat FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens.

Artikel 13 Betalingen

 1. Een aan de Opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen door de Opdrachtgever te worden voldaan.

Advieskosten worden per kwartaal achteraf aan Opdrachtgever gefactureerd. Kosten kunnen direct en tussentijds in rekening worden gebracht.

 1. De Opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium, verschotten of kosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR vanaf het moment van het verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van diens vorderingen maakt. Tevens is de Opdrachtgever vanaf dat moment rente over de openstaande vordering verschuldigd ; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (artikel 6:120 BW). De aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR aan honorarium, verschotten of kosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

Artikel 14 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

 1. Opdrachtgever bevestigt door ondertekening van de Opdracht dat deze op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en / of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 2. Opdrachtgever zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de WWFT.
 3. Opdrachtgever is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de WWFT

Artikel 15 Overige voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden & Tarieven gelden mede ten behoeve van alle personen die bij, voor of namens FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR werkzaam zijn.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. FRANCE SERVICES INTERMEDIAIR is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden & Tarieven aan te passen.

1 november 2018