Verkoop procedure

De verkoop van onroerend goed in Frankrijk kent drie fasen :

 1. Voorbereidende fase
 2. Verkoopfase
 3. Afrondende fase
   

Voorbereidende fase

Bij voorgenomen verkoop, dient de “titre de propriété” (= eigendoms-bewijs) aan France Services Intermediair te worden overlegd : hieruit blijkt met name welk(e) perce(e)l(en) tot de te verkopen eigendom behoren, en daarmee het exacte grondoppervlak.
Ook eventuele erfdienstbaarheden en/of andere bijzonderheden, die het te verkopen object dienen, dan wel belasten, komen bij bestudering van het eigendomsbewijs naar voren.

De verkoopprijs wordt uiteraard in overleg met opdrachtgever vastgesteld : in Frankrijk wordt dit de “net vendeur” genoemd : het bedrag wat verkoper ten minste wil “overhouden” aan de verkoop van de eigendom.
Dit bedrag wordt vermeerderd met de door de makelaar gehanteerde verkoopcourtage én eventuele onderhandelingsmarge.
Let op ! De tarieven voor verkoop, die door Franse makelaars wordt gehanteerd, zijn vele malen hoger dan we in Nederland zijn gewend : deze kunnen afhankelijk van de verkoopprijs oplopen tot wel 10 % t.t.c. ( = incl. BTW).

De afspraken worden vastgelegd in een “Mandat de Vente”(= verkoopopdracht).
De Franse makelaardij kent het systeem, dat meerdere makelaars kunnen worden belast met de verkoop middels een Mandat de Vente sans Exclusivité (ook wel Mandat de Vente Simple genoemd).
In het geval er één makelaar wordt ingeschakeld, gebeurt dit met een Mandat de Vente avec Exclusivité.

Aangezien niet alle makelaars hetzelfde verkooptarief (percentage) hanteren, komt het regelmatig voor, dat er verschillende prijzen worden gepresenteerd voor één en hetzelfde object.

 

Volgend op het verstrekken van de verkoopdracht, is verkoper verplicht diverse technische onderzoeken (“diagnostics immobilier”) te laten uitvoeren :

 • Diagnostic de performance énergétique (energetische waarden)
 • Constat de risque d'exposition au plomb (aanwezigheid van lood, d.w.z. loodhoudende verf)
 • État d'amiante (aanwezigheid van asbest)
 • État relatif à la présence de termites (aanwezigheid van termieten)
 • État de l'installation intérieure de gaz (contrôle gasinstallatie)
 • État de l'installation intérieure d'électricité (contrôle electriciteitsinstallatie)
 • État de l'installation d'assainissement non collectif (contrôle afvoer afvalwater en –stoffen indien er geen aansluiting op het openbaar rioolstelsel is)
 • État des servitudes "risques" et d'information sur les sols (contrôle van mogelijke (natuur-)risico’s en informatie over de bij het object behorende gronden).

De kosten voor de rapportage van bovengenoemde onderzoeken zijn niet vastgesteld, en variëren derhalve van € 400 tot € 750 in totaal (afhankelijk van het object), en komen in dit stadium ten laste van verkoper.

France Services Intermediair verstrekt namens opdrachtgever de opdracht tot het uitvoeren van de benodigde rapportages.

 

Verkoopfase

In deze fase gaan de makelaars / intermediairs, belast met de verkoop, aan het werk en wordt het onroerend met name op websites, en mogelijk ook op beurzen, gepresenteerd.
De plaatselijk opererende Franse makelaar zal desgevraagd ook adverteren in (Franse) media.

Bezichtigingen worden immer van te voren aangekondigd, en in overleg ingepland.
De voortgang van de verkoopopdracht wordt tussentijds door France Services Intermediair gerapporteerd.

Zodra een kandidaat-koper zich aandient, zullen onderhandelingen door France Services Intermediair worden gecoördineerd.

 

Afrondende fase

Op het moment dat er overeenstemming wordt bereikt, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een “Compromis de Vente”    (= koopakte), bij voorkeur door een Franse notaris.
France Services Intermediair werkt inmiddels al bijna 20 jaar samen met het in de Bourgogne gevestigde notariskantoor :

Etude de Maître Martine THOMAS-CROLET
25, Rue de la Ferté
71150 Chagny – France
www.thomascrolet.notaires.fr

 

De Compromis de Vente geldt (evenals in Nederland) als voorloper op de “l’Acte Authentique” (= overdrachtsakte), welke uiteindelijk in de overdracht van het verkochte onroerend goed voorziet.

 

France Services Intermediair verzorgt en begeleidt het gehele hierboven omschreven proces, van "A tot Z" !